Liiketoiminnan kehittäminen

Osaamisalueeseen liittyy iso kirjo liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen, asiakaskeskeisyyden ja taloushallinnon osaamisia. Liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyen työpaikkailmoituksissa nousevat esille mm. johtamisen kehittämisen, vuorovaikutuksen, organisaatioiden kehittämisen, projektinhallinnan, tuotekehityksen ja tuotehallinnan sekä työympäristö- ja toimitilajohtamisen osaamiset. Asiakaskeskeisyyden yhteydessä etsitään yritysasiakkuuksien ja asiakassuhteiden hallinnan osaamista, asiakaspalveluosaamista, räätälöityjä ratkaisuja ja neuvottelutaitoja. Asiakaskeskeisyys nousee lisäksi perusteluna monen muunkin osaamisalueen […]

Tekoäly

Tekoälyn osaamisalue koostuu erilaisista tekoälyyn, erityisesti koneoppimiseen liittyvistä osaamisista. Työpaikkailmoituksissa osaamisalueeseen kytkeytyy laajasti datan käsittelyyn ja analyysiin liittyviä osaamisia ja lisäksi mm. seuraavia osaamisia: koneoppiminen, tekstianalyysi ja NLP, supertietokoneet, suurteholaskenta ja laskentaympäristöt, web-ja sosiaalisen median analytiikka, pilvipalvelut ja palvelimet, robotiikka ja automaatio, alusta- ja ohjelmistokehityksen osaamisia sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen ja siihen liittyvä data- ja […]

Kiertotalous

Kiertotalouteen siirtyminen vaikuttaa osaamistarpeisiin läpi liiketoiminnan. Osaamispulssia varten tunnistettiin Teknologiateollisuuden yhdessä Sitran ja Accenturen kanssa laatimasta Circular Economy Playbookista mm. seuraavia kiertotalouteen liittyviä osaamistarpeita: elinkaariajattelu, kiertotalouslähtöinen suunnittelu, ympäristövaikutusten arviointi ja mallinnus, kierrätysmateriaalit ja niihin liittyvä materiaali- ja valmistustekniikka, materiaalivirtojen hallinta, digitaalinen tuotteiden elinkaaren hallinta, korjaus- ja uudelleenkäyttö ja laajempana osaamistarpeena kiertotalouden uudet liiketoimintamallit. Kiertotalousosaamisia piti […]

Inklusiivisuus

Inklusiivisuus on kasvava osaamistarve, kun henkilöstön diversiteetti lisääntyy. Diversiteetti muodostuu monista tekijöistä, kuten eri kulttuureista, etnisyyksistä, sukupuolista, seksuaalisista suuntautumisista ja sukupolvista. Inklusiivisuudella tavoitellaan muun muassa sitä, että jokainen voi kokea oman taustansa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kanssa olevansa arvokas osa työyhteisöä. Inklusiivisen työyhteisön synnyttämisessä tarvitaan mm. monikulttuurisuusosaamista ja monikulttuurista asennetta, kykyä tiedostaa ja arvostaa diversiteettiä, ennakkoluulojen […]

Myynti

Myynnin osaamisalue koostuu läheisesti toisiinsa liittyvistä myynnin ja asiakasvuorovaikutuksen osaamisista. Myyntiin kytkeytyviä osaamisia työpaikkailmoituksissa ovat mm. markkinointi, myyntiprosessien hallinta, tekninen myynti, palvelumyynti, neuvottelutaito, konsultointiosaaminen, myynnin tukipalvelut, asiakaspalvelu, asiakastuki ja tekninen tuki. Myyntiin liittyen on tarvetta sekä liiketoiminnalliselle ymmärrykselle että tekniselle osaamiselle. Myynti nousi esille erityisesti elektroniikka- ja sähköteollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden ja suunnittelu- ja konsultointialan […]

Kone- ja tuotantotekniikan ammattiosaaminen

Kone- ja tuotantotekniikan ammattiosaamistarpeissa keskeisiksi nousevat hitsauksen, koneistuksen ja asennusten osaamiset. Lisäksi työpaikkailmoituksissa niihin yhdistyy mm. mekaniikan ja mikromekaniikan osaamisia. Yritykset nostavat avoimissa kommenteissaan esille erityisesti tarpeen ammattitaitoisista hitsaajista ja korostavat laadukkaan koneistusosaamisen merkitystä liiketoiminnalle. Osaamisalue nousi esille erityisesti kone- ja metallituoteteollisuuden toimialalla, jossa se oli tärkeä 84 % vastaajista ja 51 % piti sitä […]

Vähähiilisyys

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen liittyvien vähähiilisyystavoitteiden saavuttaminen heijastuu vahvasti teknologia-alojen osaamistarpeisiin. Oman hiilijalanjäljen pienentämisen ohella entistä merkityksellisempää on teknologiayritysten ratkaisuillaan mahdollistamien päästövähennysten hiilikädenjälki. Alan vähähiilitiekartan toimeenpano edellyttää mm. prosessien ja koneiden sähköistämiseen, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen, kiertotalouteen sekä digitaalisten ratkaisujen käyttöön liittyvää osaamista. Vähähiilisyyteen liittyy laaja kirjo osaamistarpeita, kuten elinkaariajattelu, ympäristövaikutusten arviointi ja mallinnus, jalanjälki- […]

Ohjelmisto-osaaminen

Ohjelmisto-osaaminen on laaja osaamisalue, johon liittyy niin ohjelmistosuunnittelun kuin ohjelmistokehityksen ja ohjelmistotuotannon osaamisia. Suunnitteluosaamisista työpaikkailmoituksissa korostuvat mm. suunnitteluprosessien hallinta, UX- eli käyttökokemuksen suunnittelu, ohjelmistoarkkitehtuurit sekä digitaalinen ja suunnittelu. Ohjelmistokehityksen osaamisissa nousevat esille ketterien menetelmien ja ajantasaisten kehitysympäristöjen tuntemus, sulautetut järjestelmät, tietoturva, testausosaaminen ja laaja skaala teknisiä osaamistarpeita, kuten ohjelmointikieliä, tietokantoja, pilvipalveluita ja verkkotekniikoita. Muilla kuin […]

Sähkötekniikka

Sähkötekniikan osaamisalueen ytimessä ovat sähköisten järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät osaamiset. Työpaikkailmoituksissa sähkötekniikan osaamisissa korostuvat mm. järjestelmäsuunnittelun ja langattomien tekniikoiden osaamiset ja toisaalta ympäristö- ja energiatekniikan osaamiset. Yrityskommenteissa esiin nousevat myös elektroniikan ja tehoelektroniikan osaamistarpeet. Sähkötekniikan osaamiseen kytkeytyy työpaikkailmoituksissa läheisesti monia digitalisaatio-osaamisia: ohjelmistosuunnittelu, ohjelmistokehitys, tietotekniikan ja tietojärjestelmien osaaminen. Osaamisalue nousi esille elektroniikka- ja sähköteollisuuden toimialalta, […]

Muutosjohtaminen

Muutosjohtamisen ja muutosten hallinnan osaamisalue koostuu monipuolisista johtamisosaamisista. Työpaikkailmoituksissa ja yritysten kommenteissa tunnistettuja muutosajureita ovat mm. digitalisaatio, teknologian nopea kehitys ja kestävän kehityksen vaatimukset. Opinnäytetöissä ja tutkimusjulkaisuissa muutosjohtamiseen yhdistyvät vahvasti lisäksi tietojohtamisosaaminen, kyky arvioida ja ennakoida muutoksia ja niihin liittyviä riskejä, järjestelmätason ajattelu ja viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Muutosjohtaminen nousi esiin elektroniikka- ja sähköteollisuuden päätoimialalla, jossa […]

Data

Dataan liittyvät osaamistarpeet nousivat tärkeiksi kaikilla päätoimialoilla – osaamisaluetta piti toimialasta riippuen tärkeänä 83 % -100 % ja ensisijaisen tärkeänä 32 % – 58 % vastaajista. Työpaikkailmoituksissa dataan yhdistyy monipuolisia osaamistarpeita, jotka voidaan jakaa neljään osaan: suunnitteluun, datan keräämiseen, hyödyntämiseen ja tekniseen hallintaan.

Projektinhallinta

Projektinhallinnan osaamisalue pitää sisällään niin yksittäisten projektien johtamisen ja hallinnan osaamisia kuin laajempia projektiliiketoiminnan osaamisia. Työpaikkailmoituksissa projektinhallintaan liittyvät osaamistarpeet ovat monipuolisia: johtaminen, suunnittelu ja aikataulutus, tekninen projektinhallinta, kustannusten hallinta, digitaalisten ratkaisujen tuntemus, hankintaosaaminen, asiakkuuksien hallinta, vuorovaikutustaidot, liiketoiminnan ymmärtäminen ja liiketoiminnan hallinta ja johtaminen.  Opinnäytetöissä ja avoimissa tutkimusjulkaisuissa projektinhallinnan yhteydessä korostuvat osaamisina projektien ja ihmisten johtaminen, […]

Vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutustaidot nousivat vahvasti esille työpaikkailmoituksissa. Ilmoitusten teksteissä, opinnäytetöissä ja tutkimusjulkaisuissa vuorovaikutukseen liittyviä osaamisia ovat muun muassa kielitaito, sosiaaliset taidot, ryhmässä toimimisen taidot, kuunteleminen, havainnointi, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu ja palautteen anto. Myös johtaminen ja esihenkilönä toimiminen yhdistyvät aineistoissa läheisesti vuorovaikutusosaamiseen. Digitaaliset työskentely- ja viestintävälineet uudistavat myös vuorovaikutusosaamista. Osaamisalueen arvioivat tärkeäksi kaikki elektroniikka- ja sähköteollisuuden vastaajat, joista […]

Teollisuuden automaatio

Teollisuuden automaatio on osaamisalue, johon läheisesti liittyviä osaamisia työpaikkailmoituksissa ovat mm. automaatiotekniikka, robotiikka, järjestelmäkehitys, prosessikehitys, testiautomaatio- ja testausosaaminen, laadunhallinta ja laadunvalvonta. Tutkimusjulkaisuissa ja opinnäytetöissä automaatioon yhdistyvät järjestelmäanalyysi, -suunnittelu, ja -kehitysosaamiset, arkkitehtuuriosaaminen, tietoturva, pilvipalvelut, IoT, 5G, data- ja tekoälyosaaminen sekä prosessien ja laadunhallinnan osaaminen, tuotanto-osaaminen ja tuotantoketjujen hallinnan osaaminen. Osaamisalueen arvioi tärkeäksi 87 % elektroniikka- ja […]

Innovaatio-osaaminen

Innovaatio-osaamisalueeseen liittyvät työpaikkailmoituksissa tiiviisti asiakaslähtöisyys, tuotekehitysosaaminen, insinööritaito ja tuotanto-osaaminen. Tutkimusjulkaisuissa ja opinnäytetöissä innovaatio-osaaminen kytkeytyy läheisesti muun muassa innovaatiojärjestelmiin ja -ympäristöihin, teknologiaosaamiseen, dataan, mallintamiseen ja palveluiden ja prosessien kehittämiseen sekä järjestelmätason analyysiin ja kehittämiseen. Erityisesti fokuksessa ovat digitaalisiin palveluihin ja kestävään arvonluontiin liittyvät innovaatiot. Teknisempien taitojen ohella korostuvat johtamiseen, hallinnointiin ja liiketoimintaan liittyvät osaamiset. Osaamisalueen arvioivat […]