Vetytalous

Vety on tärkeä osatekijä tulevaisuuden vähähiilisessä teknologiateollisuudessa. Osaamispulssin kyselyssä noin puolet vastanneista yrityksistä piti vetyä liiketoiminnalleen tärkeänä osaamisalueena tulevina vuosina ja viidennekselle se on jo ensiarvoisen tärkeä teema. Vetytalouden osaamistarpeita analysoitiin sekä osaamispulssin varsinaisessa tiedonkeruussa 2021 että osaamispulssin jatkotyössä keväällä 2023, jolloin tekoälyn avulla tarkasteltiin vetyosaamisten trendejä avointen tutkimusjulkaisujen ja kone- ja metallituoteteollisuuden työpaikkailmoitusten pohjalta. […]

Liiketoiminnan kehittäminen

Osaamisalueeseen liittyy iso kirjo liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen, asiakaskeskeisyyden ja taloushallinnon osaamisia. Liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyen työpaikkailmoituksissa nousevat esille mm. johtamisen kehittämisen, vuorovaikutuksen, organisaatioiden kehittämisen, projektinhallinnan, tuotekehityksen ja tuotehallinnan sekä työympäristö- ja toimitilajohtamisen osaamiset. Asiakaskeskeisyyden yhteydessä etsitään yritysasiakkuuksien ja asiakassuhteiden hallinnan osaamista, asiakaspalveluosaamista, räätälöityjä ratkaisuja ja neuvottelutaitoja. Asiakaskeskeisyys nousee lisäksi perusteluna monen muunkin osaamisalueen […]

Kiertotalous

Kiertotalouteen siirtyminen vaikuttaa osaamistarpeisiin läpi liiketoiminnan. Osaamispulssia varten tunnistettiin Teknologiateollisuuden yhdessä Sitran ja Accenturen kanssa laatimasta Circular Economy Playbookista mm. seuraavia kiertotalouteen liittyviä osaamistarpeita: elinkaariajattelu, kiertotalouslähtöinen suunnittelu, ympäristövaikutusten arviointi ja mallinnus, kierrätysmateriaalit ja niihin liittyvä materiaali- ja valmistustekniikka, materiaalivirtojen hallinta, digitaalinen tuotteiden elinkaaren hallinta, korjaus- ja uudelleenkäyttö ja laajempana osaamistarpeena kiertotalouden uudet liiketoimintamallit. Kiertotalousosaamisia piti […]

Inklusiivisuus

Inklusiivisuus on kasvava osaamistarve, kun henkilöstön diversiteetti lisääntyy. Diversiteetti muodostuu monista tekijöistä, kuten eri kulttuureista, etnisyyksistä, sukupuolista, seksuaalisista suuntautumisista ja sukupolvista. Inklusiivisuudella tavoitellaan muun muassa sitä, että jokainen voi kokea oman taustansa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kanssa olevansa arvokas osa työyhteisöä. Inklusiivisen työyhteisön synnyttämisessä tarvitaan mm. monikulttuurisuusosaamista ja monikulttuurista asennetta, kykyä tiedostaa ja arvostaa diversiteettiä, ennakkoluulojen […]

Myynti

Myynnin osaamisalue koostuu läheisesti toisiinsa liittyvistä myynnin ja asiakasvuorovaikutuksen osaamisista. Myyntiin kytkeytyviä osaamisia työpaikkailmoituksissa ovat mm. markkinointi, myyntiprosessien hallinta, tekninen myynti, palvelumyynti, neuvottelutaito, konsultointiosaaminen, myynnin tukipalvelut, asiakaspalvelu, asiakastuki ja tekninen tuki. Myyntiin liittyen on tarvetta sekä liiketoiminnalliselle ymmärrykselle että tekniselle osaamiselle. Myynti nousi esille erityisesti elektroniikka- ja sähköteollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden ja suunnittelu- ja konsultointialan […]

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelun ydinosaaminen – rakenneteknisten ratkaisujen suunnittelu – kytkeytyy työpaikkailmoituksissa erityisesti teollisuuslaitosten ja -rakennusten sekä liikerakennusten, kuten kauppakeskusten ja asuinrakennusten suunnitteluun. Työpaikkailmoituksissa esiin nousevat myös teräsratkaisujen osaaminen, korjausosaaminen, arkkitehtuuri ja digitalisaatio. Yrityskommenteissa korostettiin lisäksi siltojen ja muiden infrarakenteiden suunnitteluosaamista, puurakenteita ja kestävyysnäkökulmaa. Rakennesuunnittelu on yksi keskeisistä suunnittelu- ja konsultointialan osaamistarpeista. Alan vastaajista 75 % piti sitä […]

Suunnitteluosaaminen

Osaamisalue kuvaa tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa tarvittavia osaamisia. Työpaikkailmoituksissa suunnitteluosaamiseen yhdistyy niin kone- ja laitesuunnittelun, prosessisuunnittelun, tuotantosuunnittelun kuin teollisen muotoilunkin osaamisia. Suunnittelutehtävien osaamisille yhteistä on kyky järjestelmätason ajatteluun ja järjestelmäsuunnitteluun, järjestelmäintegraatioiden ja rajapintojen ymmärtäminen ja suunnittelutyökalujen hallinta. Kone- ja laitesuunnittelussa korostuvat monipuoliset konetekniikan osaamiset, kuten mekaniikka, sähkötekniikka, hydrauliikka ja automaatiotekniikka, minkä lisäksi teemaan kytkeytyy myös […]

Vähähiilisyys

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen liittyvien vähähiilisyystavoitteiden saavuttaminen heijastuu vahvasti teknologia-alojen osaamistarpeisiin. Oman hiilijalanjäljen pienentämisen ohella entistä merkityksellisempää on teknologiayritysten ratkaisuillaan mahdollistamien päästövähennysten hiilikädenjälki. Alan vähähiilitiekartan toimeenpano edellyttää mm. prosessien ja koneiden sähköistämiseen, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen, kiertotalouteen sekä digitaalisten ratkaisujen käyttöön liittyvää osaamista. Vähähiilisyyteen liittyy laaja kirjo osaamistarpeita, kuten elinkaariajattelu, ympäristövaikutusten arviointi ja mallinnus, jalanjälki- […]

Ohjelmisto-osaaminen

Ohjelmisto-osaaminen on laaja osaamisalue, johon liittyy niin ohjelmistosuunnittelun kuin ohjelmistokehityksen ja ohjelmistotuotannon osaamisia. Suunnitteluosaamisista työpaikkailmoituksissa korostuvat mm. suunnitteluprosessien hallinta, UX- eli käyttökokemuksen suunnittelu, ohjelmistoarkkitehtuurit sekä digitaalinen ja suunnittelu. Ohjelmistokehityksen osaamisissa nousevat esille ketterien menetelmien ja ajantasaisten kehitysympäristöjen tuntemus, sulautetut järjestelmät, tietoturva, testausosaaminen ja laaja skaala teknisiä osaamistarpeita, kuten ohjelmointikieliä, tietokantoja, pilvipalveluita ja verkkotekniikoita. Muilla kuin […]

Data

Dataan liittyvät osaamistarpeet nousivat tärkeiksi kaikilla päätoimialoilla – osaamisaluetta piti toimialasta riippuen tärkeänä 83 % -100 % ja ensisijaisen tärkeänä 32 % – 58 % vastaajista. Työpaikkailmoituksissa dataan yhdistyy monipuolisia osaamistarpeita, jotka voidaan jakaa neljään osaan: suunnitteluun, datan keräämiseen, hyödyntämiseen ja tekniseen hallintaan.

Projektinhallinta

Projektinhallinnan osaamisalue pitää sisällään niin yksittäisten projektien johtamisen ja hallinnan osaamisia kuin laajempia projektiliiketoiminnan osaamisia. Työpaikkailmoituksissa projektinhallintaan liittyvät osaamistarpeet ovat monipuolisia: johtaminen, suunnittelu ja aikataulutus, tekninen projektinhallinta, kustannusten hallinta, digitaalisten ratkaisujen tuntemus, hankintaosaaminen, asiakkuuksien hallinta, vuorovaikutustaidot, liiketoiminnan ymmärtäminen ja liiketoiminnan hallinta ja johtaminen.  Opinnäytetöissä ja avoimissa tutkimusjulkaisuissa projektinhallinnan yhteydessä korostuvat osaamisina projektien ja ihmisten johtaminen, […]