Vetytalous

Vety on tärkeä osatekijä tulevaisuuden vähähiilisessä teknologiateollisuudessa. Osaamispulssin kyselyssä noin puolet vastanneista yrityksistä piti vetyä liiketoiminnalleen tärkeänä osaamisalueena tulevina vuosina ja viidennekselle se on jo ensiarvoisen tärkeä teema.

Vetytalouden osaamistarpeita analysoitiin sekä osaamispulssin varsinaisessa tiedonkeruussa 2021 että osaamispulssin jatkotyössä keväällä 2023, jolloin tekoälyn avulla tarkasteltiin vetyosaamisten trendejä avointen tutkimusjulkaisujen ja kone- ja metallituoteteollisuuden työpaikkailmoitusten pohjalta. Tekoälyanalyysin lisäksi vetytalouden osaamistarpeiden kuvauksessa hyödynnettiin Suomen vetyklusterin julkaisuja.

Vetytalouden kehitys vaatii monipuolista osaamista vedyn tuotannosta, vetylogistiikasta ja vedyn eri käyttötavoista. Näiden lisäksi tarvetta on monipuolisesti energian tuotannon, energiajärjestelmien, liiketoiminnan, tuotekehityksen, innovaatiotoiminnan sekä digitalisaation ja ICT:n osaamisille.

Yritykset sanovat

Vedyn tuotantoon liittyviä osaamisia ovat mm. elektrolyyserit, tehoelektroniikka, uusiutuva energia, lämmön sivuvirrat, CCS, biogeeninen CO2 ja muut vedyn tuotantomenetelmiin ja vedyn tuotannossa käytättäviin energianlähteisiin liittyvät osaamiset. Lisäksi esille nousevat turvallisuussäädösten ja turvallisuuskäytäntöjen tuntemus sekä vedyn ja sähköpolttoaineiden integroituun tuotantoon liittyvä osaaminen.

Vetylogistiikka edellyttää kykyä rakentaa ja operoida infrastruktuuria puhtaaseen energiaan nojautuvalle vedyn tuotannolle, kuljetukselle ja varastoinnille. Tarvitaan osaamista mm. ympäristö- ja rakennustekniikasta, vedyn siirtotekniikoista ja toimitusketjujen hallinnasta.

Vedyn käyttöön liittyvät osaamistarpeet ovat yhtä monipuolisia kuin vedyn käyttökohteet: metallien jalostus, synteettiset polttoaineet, power-to-x-prosessit, polttokennot, vety polttoaineena, meritekniikan sovellutukset, sähkön ja lämmön yhteistuotanto jne. Osaamistarpeissa näkyvät mm. erilaiset prosessitekniikan ja kone- ja tuotantotekniikan osaamiset, kuten metallien jalostusprosessit, venttiilit, turbiinit, moottorit. Tarvetta on myös laajemmalle ymmärrykselle siitä, mitä käyttökohteita vedylle on fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien prosessien korvaamisessa ja miten vetyjärjestelmä kytkeytyy muuhun energiajärjestelmään, eli ns. sektorikytkennän osaamista. Vedyn käyttöön liittyen korostuvat myös turvallisuussäädösten ja -käytäntöjen osaamiset.

Vetytalouteen liittyy laajempi energiajärjestelmien ja energiantuotannon osaamistarve. Osaamistarpeissa korostuvat yleisesti ymmärrys kestävistä energiajärjestelmistä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen keinoista. Energiajärjestelmään liittyvässä osaamisessa nousevat esille uusiutuvien ja päästöttömien energianlähteiden, eli tuuli, aurinko-, vesi- ja ydinvoiman ymmärrys osana järjestelmää, jossa sähkön, lämmön ja vedyn tuotantoa ja varastoja hallitaan kokonaisuutena.

Vetytalouden rakentaminen edellyttää liiketoiminnan ja johtamisen osaamisia, kuten visiointikykyä ja strategisen suunnittelun osaamista. Vetytalouden käynnistymisvaiheessa keskeistä on myös kyky luoda ja johtaa eri toimijoiden kyvykkyyksiä yhteen tuovia verkostoja ja arvoketjuja. Vihreä siirtymä on globaali trendi, johon tarttuminen vaatii näkemystä globaaleista mahdollisuuksista, kykyä tarttua niihin ja osaamista skaalata kehitettäviä tuotteita ja palveluita nopeasti. Mittavat hankkeet korostavat investointien ja rahoituksen osaamistarpeita sekä yksityisen ja julkisen sektorien kumppanuuksien luomista. Vastuullinen toiminta edellyttää myös vastuullisuusraportointiin liittyviä osaamisia.

Vetytalouteen liittyy myös tuotekehityksen osaamistarpeita niin in-house- kuin tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysverkostojen kanssa tehtävästä TKI-toiminnasta. Vetytalouden TKI-toiminnassa korostuu kyky suunnitella, rakentaa ja integroida monimutkaisia teollisia järjestelmiä, mikä edellyttää kokemusta ja osaamista uusien prosessien ja tuotteiden suunnittelusta. Käytännössä tarvitaan ymmärrystä vedyn mahdollisista teollisista sovelluskohteista ja niihin liittyvästä tekniikasta, kykyä järjestelmäajatteluun ja järjestelmäsuunnitteluun,  tuloksekkaiden PPP-kumppanuusmallien tuntemusta, ongelmanratkaisukykyä ja jatkuvan parantamisen asennetta. Tarvetta on myös vetytalouteen liittyvälle konsultointiosaamiselle.

Digitalisaatio tukee vetytalouden rakentamista. Tämä edellyttää ICT-osaamisia, kuten energiajärjestelmän digitalisaation osaamista, materiaalivirtojen ja toimitusketjujen hallintaa ja kykyä kehittää läpi arvoketjun toimivaa digitalisaatiota, mukaan lukien digitaaliset kaksoset. Digitalisaation myötä korostuvat myös kyberturvan osaamistarpeet.