Vetytalous

Vety on tärkeä osatekijä tulevaisuuden vähähiilisessä teknologiateollisuudessa. Osaamispulssin kyselyssä noin puolet vastanneista yrityksistä piti vetyä liiketoiminnalleen tärkeänä osaamisalueena tulevina vuosina ja viidennekselle se on jo ensiarvoisen tärkeä teema. Vetytalouden osaamistarpeita analysoitiin sekä osaamispulssin varsinaisessa tiedonkeruussa 2021 että osaamispulssin jatkotyössä keväällä 2023, jolloin tekoälyn avulla tarkasteltiin vetyosaamisten trendejä avointen tutkimusjulkaisujen ja kone- ja metallituoteteollisuuden työpaikkailmoitusten pohjalta. […]

Digitalisaatio (kone- ja metallituoteteollisuus)

Osaamispulssin kyselyyn 2021 vastanneista kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksistä lähes 90 % piti digitalisaatio-osaamisia liiketoiminnalle joko ensiarvoisen tärkeinä tai melko tärkeinä. Keväällä 2023 digitalisaation osaamistarpeita kone- ja metallituoteteollisuudessa selvitettiin tarkemmin osana osaamispulssin jatkotyötä. Työpaikkailmoitus- ja tutkimusjulkaisuaineiston perusteella tunnistettiin digitalisaatioon liittyviä osaamistarpeita neljässä luokassa: digitaalinen infrastruktuuri ja digitaaliset teknologiat, datan hallinta ja analytiikka, strategia ja innovaatiot sekä […]

Liiketoiminnan kehittäminen

Osaamisalueeseen liittyy iso kirjo liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen, asiakaskeskeisyyden ja taloushallinnon osaamisia. Liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyen työpaikkailmoituksissa nousevat esille mm. johtamisen kehittämisen, vuorovaikutuksen, organisaatioiden kehittämisen, projektinhallinnan, tuotekehityksen ja tuotehallinnan sekä työympäristö- ja toimitilajohtamisen osaamiset. Asiakaskeskeisyyden yhteydessä etsitään yritysasiakkuuksien ja asiakassuhteiden hallinnan osaamista, asiakaspalveluosaamista, räätälöityjä ratkaisuja ja neuvottelutaitoja. Asiakaskeskeisyys nousee lisäksi perusteluna monen muunkin osaamisalueen […]

Kiertotalous

Kiertotalouteen siirtyminen vaikuttaa osaamistarpeisiin läpi liiketoiminnan. Osaamispulssia varten tunnistettiin Teknologiateollisuuden yhdessä Sitran ja Accenturen kanssa laatimasta Circular Economy Playbookista mm. seuraavia kiertotalouteen liittyviä osaamistarpeita: elinkaariajattelu, kiertotalouslähtöinen suunnittelu, ympäristövaikutusten arviointi ja mallinnus, kierrätysmateriaalit ja niihin liittyvä materiaali- ja valmistustekniikka, materiaalivirtojen hallinta, digitaalinen tuotteiden elinkaaren hallinta, korjaus- ja uudelleenkäyttö ja laajempana osaamistarpeena kiertotalouden uudet liiketoimintamallit. Kiertotalousosaamisia piti […]

Inklusiivisuus

Inklusiivisuus on kasvava osaamistarve, kun henkilöstön diversiteetti lisääntyy. Diversiteetti muodostuu monista tekijöistä, kuten eri kulttuureista, etnisyyksistä, sukupuolista, seksuaalisista suuntautumisista ja sukupolvista. Inklusiivisuudella tavoitellaan muun muassa sitä, että jokainen voi kokea oman taustansa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kanssa olevansa arvokas osa työyhteisöä. Inklusiivisen työyhteisön synnyttämisessä tarvitaan mm. monikulttuurisuusosaamista ja monikulttuurista asennetta, kykyä tiedostaa ja arvostaa diversiteettiä, ennakkoluulojen […]

Myynti

Myynnin osaamisalue koostuu läheisesti toisiinsa liittyvistä myynnin ja asiakasvuorovaikutuksen osaamisista. Myyntiin kytkeytyviä osaamisia työpaikkailmoituksissa ovat mm. markkinointi, myyntiprosessien hallinta, tekninen myynti, palvelumyynti, neuvottelutaito, konsultointiosaaminen, myynnin tukipalvelut, asiakaspalvelu, asiakastuki ja tekninen tuki. Myyntiin liittyen on tarvetta sekä liiketoiminnalliselle ymmärrykselle että tekniselle osaamiselle. Myynti nousi esille erityisesti elektroniikka- ja sähköteollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden ja suunnittelu- ja konsultointialan […]

Kone- ja tuotantotekniikan ammattiosaaminen

Kone- ja tuotantotekniikan ammattiosaamistarpeissa keskeisiksi nousevat hitsauksen, koneistuksen ja asennusten osaamiset. Lisäksi työpaikkailmoituksissa niihin yhdistyy mm. mekaniikan ja mikromekaniikan osaamisia. Yritykset nostavat avoimissa kommenteissaan esille erityisesti tarpeen ammattitaitoisista hitsaajista ja korostavat laadukkaan koneistusosaamisen merkitystä liiketoiminnalle. Osaamisalue nousi esille erityisesti kone- ja metallituoteteollisuuden toimialalla, jossa se oli tärkeä 84 % vastaajista ja 51 % piti sitä […]

Suunnitteluosaaminen

Osaamisalue kuvaa tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa tarvittavia osaamisia. Työpaikkailmoituksissa suunnitteluosaamiseen yhdistyy niin kone- ja laitesuunnittelun, prosessisuunnittelun, tuotantosuunnittelun kuin teollisen muotoilunkin osaamisia. Suunnittelutehtävien osaamisille yhteistä on kyky järjestelmätason ajatteluun ja järjestelmäsuunnitteluun, järjestelmäintegraatioiden ja rajapintojen ymmärtäminen ja suunnittelutyökalujen hallinta. Kone- ja laitesuunnittelussa korostuvat monipuoliset konetekniikan osaamiset, kuten mekaniikka, sähkötekniikka, hydrauliikka ja automaatiotekniikka, minkä lisäksi teemaan kytkeytyy myös […]

Ihmisten johtaminen

Ihmisten johtamisen osaamisalueen keskiössä on kyky motivoida, innostaa ja sitouttaa henkilöstöä, jonka varaan menestys pitkällä aikavälillä rakentuu. Johtamiselle uusia vaatimuksia tuo myös diversiteetin kasvu työyhteisöissä. Hyvä johtaminen edesauttaa osaajien pysymistä alalla ja yrityksissä. Tarvetta on mm. inklusiivisuuteen, työntekijäkokemukseen, työhyvinvointiin, palautteenantoon, työkulttuurien kehittämiseen, arvopohjaiseen johtamiseen ja vuorovaikutukseen liittyville osaamisille. Osaamisalueen nostivat esille osaamispulssin joukkoistukseen osallistuneet kone- […]

Vähähiilisyys

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen liittyvien vähähiilisyystavoitteiden saavuttaminen heijastuu vahvasti teknologia-alojen osaamistarpeisiin. Oman hiilijalanjäljen pienentämisen ohella entistä merkityksellisempää on teknologiayritysten ratkaisuillaan mahdollistamien päästövähennysten hiilikädenjälki. Alan vähähiilitiekartan toimeenpano edellyttää mm. prosessien ja koneiden sähköistämiseen, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen, kiertotalouteen sekä digitaalisten ratkaisujen käyttöön liittyvää osaamista. Vähähiilisyyteen liittyy laaja kirjo osaamistarpeita, kuten elinkaariajattelu, ympäristövaikutusten arviointi ja mallinnus, jalanjälki- […]

Ohjelmisto-osaaminen

Ohjelmisto-osaaminen on laaja osaamisalue, johon liittyy niin ohjelmistosuunnittelun kuin ohjelmistokehityksen ja ohjelmistotuotannon osaamisia. Suunnitteluosaamisista työpaikkailmoituksissa korostuvat mm. suunnitteluprosessien hallinta, UX- eli käyttökokemuksen suunnittelu, ohjelmistoarkkitehtuurit sekä digitaalinen ja suunnittelu. Ohjelmistokehityksen osaamisissa nousevat esille ketterien menetelmien ja ajantasaisten kehitysympäristöjen tuntemus, sulautetut järjestelmät, tietoturva, testausosaaminen ja laaja skaala teknisiä osaamistarpeita, kuten ohjelmointikieliä, tietokantoja, pilvipalveluita ja verkkotekniikoita. Muilla kuin […]

Data

Dataan liittyvät osaamistarpeet nousivat tärkeiksi kaikilla päätoimialoilla – osaamisaluetta piti toimialasta riippuen tärkeänä 83 % -100 % ja ensisijaisen tärkeänä 32 % – 58 % vastaajista. Työpaikkailmoituksissa dataan yhdistyy monipuolisia osaamistarpeita, jotka voidaan jakaa neljään osaan: suunnitteluun, datan keräämiseen, hyödyntämiseen ja tekniseen hallintaan.