Vetytalous

Vety on tärkeä osatekijä tulevaisuuden vähähiilisessä teknologiateollisuudessa. Osaamispulssin kyselyssä noin puolet vastanneista yrityksistä piti vetyä liiketoiminnalleen tärkeänä osaamisalueena tulevina vuosina ja viidennekselle se on jo ensiarvoisen tärkeä teema. Vetytalouden osaamistarpeita analysoitiin sekä osaamispulssin varsinaisessa tiedonkeruussa 2021 että osaamispulssin jatkotyössä keväällä 2023, jolloin tekoälyn avulla tarkasteltiin vetyosaamisten trendejä avointen tutkimusjulkaisujen ja kone- ja metallituoteteollisuuden työpaikkailmoitusten pohjalta. […]

Liiketoiminnan kehittäminen

Osaamisalueeseen liittyy iso kirjo liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen, asiakaskeskeisyyden ja taloushallinnon osaamisia. Liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyen työpaikkailmoituksissa nousevat esille mm. johtamisen kehittämisen, vuorovaikutuksen, organisaatioiden kehittämisen, projektinhallinnan, tuotekehityksen ja tuotehallinnan sekä työympäristö- ja toimitilajohtamisen osaamiset. Asiakaskeskeisyyden yhteydessä etsitään yritysasiakkuuksien ja asiakassuhteiden hallinnan osaamista, asiakaspalveluosaamista, räätälöityjä ratkaisuja ja neuvottelutaitoja. Asiakaskeskeisyys nousee lisäksi perusteluna monen muunkin osaamisalueen […]

Kiertotalous

Kiertotalouteen siirtyminen vaikuttaa osaamistarpeisiin läpi liiketoiminnan. Osaamispulssia varten tunnistettiin Teknologiateollisuuden yhdessä Sitran ja Accenturen kanssa laatimasta Circular Economy Playbookista mm. seuraavia kiertotalouteen liittyviä osaamistarpeita: elinkaariajattelu, kiertotalouslähtöinen suunnittelu, ympäristövaikutusten arviointi ja mallinnus, kierrätysmateriaalit ja niihin liittyvä materiaali- ja valmistustekniikka, materiaalivirtojen hallinta, digitaalinen tuotteiden elinkaaren hallinta, korjaus- ja uudelleenkäyttö ja laajempana osaamistarpeena kiertotalouden uudet liiketoimintamallit. Kiertotalousosaamisia piti […]

Inklusiivisuus

Inklusiivisuus on kasvava osaamistarve, kun henkilöstön diversiteetti lisääntyy. Diversiteetti muodostuu monista tekijöistä, kuten eri kulttuureista, etnisyyksistä, sukupuolista, seksuaalisista suuntautumisista ja sukupolvista. Inklusiivisuudella tavoitellaan muun muassa sitä, että jokainen voi kokea oman taustansa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kanssa olevansa arvokas osa työyhteisöä. Inklusiivisen työyhteisön synnyttämisessä tarvitaan mm. monikulttuurisuusosaamista ja monikulttuurista asennetta, kykyä tiedostaa ja arvostaa diversiteettiä, ennakkoluulojen […]

Tuotehallinta

Tuotehallinnan osaamisalueeseen liittyy laajasti tuoteportfolion kehittämisen ja liiketoiminnan osaamisia. Työpaikkailmoituksissa siihen kytkeytyviä osaamisia ovat muun muassa portfolion hallinta, sopimushallinta, tuotteiden huolto ja ylläpito, toiminnanohjausjärjestelmien käyttö, liiketoiminnan kasvattaminen, tuotteiden markkinointi sekä myynnin hallinta ja johtaminen. Osaamisalue nousi metallien jalostuksen toimialalta, jossa se oli tärkeä 93 % vastaajista ja 33 % vastaajista piti sitä ensiarvoisen tärkeänä tulevien […]

Kunnossapito

Kunnossapidon osaamisalueeseen liittyvät erilaiset kiinteistöjen ja laitteistojen kunnossapidon osaamiset. Työpaikkailmoituksissa teemaan kytkeytyviä osaamisia ovat mm. kiinteistönhoito, rakennusosaaminen, työympäristöosaaminen, automaatioasennus, vianhaku, korjaus, kunnostus, laitteisto-osaaminen, ennakkohuolto, asiakaspalvelu ja kunnossapidon suunnittelu. Kunnossapito nousi esille metallien jalostuksen toimialalla, jossa sitä piti tärkeänä 91 % vastaajista ja ensiarvoisen tärkeänä tulevien vuosien liiketoiminnalle 55 % vastaajista.

Tuotanto-osaaminen

Metallien jalostuksen tuotantoon liittyi työpaikkailmoituksissa monipuolisia osaamisia. Tuotantoon linkittyviä osaamisia ovat mm. riskienhallinta, tuotannonsuunnittelu, tehokkuuden kehittäminen, ympäristönsuojelu, laboratorio-osaaminen ja teknisemmät taidot kuten konepajataidot, korjausosaaminen, metalliosaaminen, pintakäsittely ja sähkötekninen osaaminen sekä varasto-osaaminen. Tuotanto-osaaminen nousi esille metallien jalostuksen toimialalla, jossa sitä pitivät tärkeänä kaikki vastaajat ja heistä 73 % ensiarvoisen tärkeänä tulevien vuosien liiketoiminnalle.

Vähähiilisyys

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen liittyvien vähähiilisyystavoitteiden saavuttaminen heijastuu vahvasti teknologia-alojen osaamistarpeisiin. Oman hiilijalanjäljen pienentämisen ohella entistä merkityksellisempää on teknologiayritysten ratkaisuillaan mahdollistamien päästövähennysten hiilikädenjälki. Alan vähähiilitiekartan toimeenpano edellyttää mm. prosessien ja koneiden sähköistämiseen, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen, kiertotalouteen sekä digitaalisten ratkaisujen käyttöön liittyvää osaamista. Vähähiilisyyteen liittyy laaja kirjo osaamistarpeita, kuten elinkaariajattelu, ympäristövaikutusten arviointi ja mallinnus, jalanjälki- […]

Data

Dataan liittyvät osaamistarpeet nousivat tärkeiksi kaikilla päätoimialoilla – osaamisaluetta piti toimialasta riippuen tärkeänä 83 % -100 % ja ensisijaisen tärkeänä 32 % – 58 % vastaajista. Työpaikkailmoituksissa dataan yhdistyy monipuolisia osaamistarpeita, jotka voidaan jakaa neljään osaan: suunnitteluun, datan keräämiseen, hyödyntämiseen ja tekniseen hallintaan.