Liiketoiminnan kehittäminen

Osaamisalueeseen liittyy iso kirjo liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen, asiakaskeskeisyyden ja taloushallinnon osaamisia. Liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyen työpaikkailmoituksissa nousevat esille mm. johtamisen kehittämisen, vuorovaikutuksen, organisaatioiden kehittämisen, projektinhallinnan, tuotekehityksen ja tuotehallinnan sekä työympäristö- ja toimitilajohtamisen osaamiset. Asiakaskeskeisyyden yhteydessä etsitään yritysasiakkuuksien ja asiakassuhteiden hallinnan osaamista, asiakaspalveluosaamista, räätälöityjä ratkaisuja ja neuvottelutaitoja. Asiakaskeskeisyys nousee lisäksi perusteluna monen muunkin osaamisalueen […]

Tekoäly

Tekoälyn osaamisalue koostuu erilaisista tekoälyyn, erityisesti koneoppimiseen liittyvistä osaamisista. Työpaikkailmoituksissa osaamisalueeseen kytkeytyy laajasti datan käsittelyyn ja analyysiin liittyviä osaamisia ja lisäksi mm. seuraavia osaamisia: koneoppiminen, tekstianalyysi ja NLP, supertietokoneet, suurteholaskenta ja laskentaympäristöt, web-ja sosiaalisen median analytiikka, pilvipalvelut ja palvelimet, robotiikka ja automaatio, alusta- ja ohjelmistokehityksen osaamisia sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen ja siihen liittyvä data- ja […]

Ohjelmistorobotiikka

Ohjelmistorobotiikka on kasvava liiketoiminnan alue, jossa automatisoidaan liiketoiminnan ja tietotyön prosesseja. Työpaikkailmoituksissa ohjelmistorobotiikkaan liittyviä osaamisia ovat mm. prosessien automaatio, testiautomaatio, Robot Framework ja RPA.  Osaamisalue nousi esiin tietotekniikan päätoimialalla, jossa sitä piti tärkeänä 81 % vastaajista ja 42 % kertoi sen olevan ensiarvoisen tärkeä alue tulevien vuosien liiketoiminnalle.

Pilvipalvelut ja palvelimet

Pilvipalveluosaamisten ja palvelinosaamisten alue kattaa erilaisia tiedon varastointiin, tiedonsiirtoon ja palvelimiin liittyviä osaamisia. Työpaikkailmoituksissa osaamisalueeseen kytkeytyy mm. seuraavia osaamisia: data (kuten tietokannat, sql, analytiikka), rajapinnat ja apit (kuten rest, json), pilvipalvelut (kuten aws, azure, google cloud, O635) ja palvelinosaamisia (apache, windows server, linux). Osaamisalue nousi esille tietotekniikan toimialalla, jossa 83 % piti sitä tärkeänä ja […]

IT-palveluiden hallinta

Osaamisalue koostuu erilaisista IT-palveluiden hallintaan liittyvistä osaamisista. Työpaikkailmoituksissa osaamisalueeseen liittyviä osaamisia ovat mm. palvelunhallinta (itil, itsm), identiteetin- ja pääsynhallinta (iam), ylläpito ja valvonta, devops, full stack, integraatiot, käyttäjätuki sekä sopimusten ja lisenssien hallinta.  Osaamisalue nousi esille tietotekniikan toimialalla, jossa sitä piti tärkeänä 90 % ja tulevien vuosien liiketoiminnalle ensiarvoisen tärkeänä 34 % vastanneista yrityksistä.

Tietoturva

Tietoturvan osaamisalueen merkitys kasvaa digitalisaation edetessä. Osaaminen jaetaan usein hallinnolliseen ja tekniseen tietoturvaan joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuutta, saatavuutta ja eheyttä. Työpaikkailmoituksissa tietoturvallisuuteen liittyviä hallinnollisia osaamisia ovat mm. tietoturvan hallintamallit ja standardit, vaatimustenmukaisuus ja arkkitehtuuriosaaminen. Teknisemmät osaamistarpeet kytkeytyvät työpaikkailmoituksissa erityisesti tietoverkkoihin, ylläpitoon ja tietoturvaan osana ohjelmistokehitystä. Yritykset toivat esille myös GDPR- ja tietosuojaosaamisen osana laajempaa turvallisuusnäkökulmaa. […]

Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys nousee työpaikkailmoituksista omana osaamisalueenaan esille erityisesti tietotekniikan toimialalla. Ilmoituksissa ohjelmistosuunnitteluun liittyviä osaamisia ovat mm. liiketoiminnan kehittämisosaaminen, ohjelmistoarkkitehtuurit, ketterät menetelmät, devops, full stack, prototypointi, ohjelmistokehitysosaaminen moniin ympäristöihin (sovelluskehitys, sulautettujen järjestelmien kehitys, web-kehitys, linux- ja android-kehitys), tieto- ja ohjelmistoturvallisuus sekä testaus- ja laatuosaaminen. Ohjelmistokehityksen osaamista piti tärkeänä 97 % tietotekniikan toimialan vastaajista ja 77 % yrityksistä […]

Ohjelmistosuunnittelu

Ohjelmistosuunnittelu nousee työpaikkailmoituksista omana osaamisalueenaan esille erityisesti tietotekniikan toimialalla. Ilmoituksissa ohjelmistosuunnitteluun liittyviä osaamisia ovat mm. ohjelmistoprojektien hallinta (ml. suunnitteluprosessit, suunnittelun hallinta ja johtaminen, ketterät menetelmät),  arkkitehtuuriosaaminen (software architecture, enterprise architecture), käytettävyys, käyttöliittymät ja käyttäjäkokemus (UX ja UI design), digitaalinen suunnittelu ja mallintaminen (3d design, CAD) ja web-suunnittelu. Tietotekniikan toimialalla osaamisaluetta piti tärkeänä 97 % vastaajista […]

Kiertotalous

Kiertotalouteen siirtyminen vaikuttaa osaamistarpeisiin läpi liiketoiminnan. Osaamispulssia varten tunnistettiin Teknologiateollisuuden yhdessä Sitran ja Accenturen kanssa laatimasta Circular Economy Playbookista mm. seuraavia kiertotalouteen liittyviä osaamistarpeita: elinkaariajattelu, kiertotalouslähtöinen suunnittelu, ympäristövaikutusten arviointi ja mallinnus, kierrätysmateriaalit ja niihin liittyvä materiaali- ja valmistustekniikka, materiaalivirtojen hallinta, digitaalinen tuotteiden elinkaaren hallinta, korjaus- ja uudelleenkäyttö ja laajempana osaamistarpeena kiertotalouden uudet liiketoimintamallit. Kiertotalousosaamisia piti […]

Inklusiivisuus

Inklusiivisuus on kasvava osaamistarve, kun henkilöstön diversiteetti lisääntyy. Diversiteetti muodostuu monista tekijöistä, kuten eri kulttuureista, etnisyyksistä, sukupuolista, seksuaalisista suuntautumisista ja sukupolvista. Inklusiivisuudella tavoitellaan muun muassa sitä, että jokainen voi kokea oman taustansa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kanssa olevansa arvokas osa työyhteisöä. Inklusiivisen työyhteisön synnyttämisessä tarvitaan mm. monikulttuurisuusosaamista ja monikulttuurista asennetta, kykyä tiedostaa ja arvostaa diversiteettiä, ennakkoluulojen […]

Data

Dataan liittyvät osaamistarpeet nousivat tärkeiksi kaikilla päätoimialoilla – osaamisaluetta piti toimialasta riippuen tärkeänä 83 % -100 % ja ensisijaisen tärkeänä 32 % – 58 % vastaajista. Työpaikkailmoituksissa dataan yhdistyy monipuolisia osaamistarpeita, jotka voidaan jakaa neljään osaan: suunnitteluun, datan keräämiseen, hyödyntämiseen ja tekniseen hallintaan.